Palvelut: coaching, valmentaminen & työnohjaus


Palveluihini kuuluvat coaching (yksilö-, ryhmä- tai tiimicoaching), valmentaminen ja muutosprosessien tuki, sekä työnohjaus.

Olen sitoutunut kaikessa toiminnassani noudattamaan ICF:n eettisiä sääntöjä ja toiminta on puoleltani täysin luottamuksellista. Lähtökohtana on aina asiakkaan aito halu itsensä kehittämiseen ja toimintatapojen muuttamiseen. Coaching-prosessi perustuu yhteiseen sopimukseen. Asiakas on itse vastuussa sisällöistä ja tavoitteen saavuttamisesta. Coach on vastuussa coaching-prosessin etenemisestä, ohjaten ja auttaen asiakasta etenemään kohti tavoitettaan. Vuorovaikutusta ohjaavat dialogin periaatteet.

Coaching yksilöille, ryhmille ja tiimeille

Coaching tarjoaa mahdollisuuden tarkastella työelämää kokonaisvaltaisesti. Coaching tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden pysähtyä, reflektoida ja pohtia ääneen omaa ajattelua ja käyttäytymistä. Coaching on ratkaisukeskeistä, jossa keskeisenä perususkomuksena on, että asiakas kykenee itse löytämään ratkaisuja haasteeseensa. Käsiteltävä aihe voi liittyä hyvin laajasti työhon tai elämään, sen ei tarvitse olla ongelmalähtöinen. Coachin tehtävänä on kuljettaa prosessia tavoitteen suunnassa, luoda luottamuksellinen ja turvallinen kehittymisen ympäristö, kannustaa, antaa palautetta ja haastaa coachattavan mahdollisia kehittymistä rajoittavia uskomuksia.

Yksilöcoaching tukee tavoitteellisen itsensä kehittämisen taitoja ja ammatillista kehittymistä. Työkontekstissa prosessi käynnistetään kolmikantakeskustelulla (coachattava - coachattavan lähijohtaja – coach), jossa sovitaan kehittymisen tavoitteesta ja mittareista, sekä tapaamisten määrästä (n. 5-8). Yksilöasiakkaiden kanssa nämä asiat sovitaan aloitustapaamisessa (maksuton). Tapaamiset pidetään joko kasvokkain tai etäyhteydellä 3-5 viikon välein. Coachattava asettaa jokaiselle tapaamiselle tavoitteen, joka auttaa häntä päätavoitteen saavuttamisessa. Prosessiin voidaan lisäksi liittää harjoituksia ja pohdintatehtäviä. Lopuksi käydään toinen kolmikantakeskustelu prosessin arvioimiseksi.

Ryhmäcoaching on yksilöcoachingia ryhmässä toteutettuna. Siinä tavoitteet ovat jokaisen coachattavan henkilökohtaisia kehitystavoitteita, joihin pureudutaan sekä henkilökohtaisissa että ryhmätapaamisissa. Jäsenten vertaisuus antaa mahdollisuuden jakaa tietoja ja kokemuksia samankaltaisissa tehtävissä toimivien osallistujien kesken. Coachin roolina on ohjata coachattavia kohti heidän tavoitettaan, auttaa pitämään ryhmäkeskustelujen fokus käsiteltävässä aiheessa, sekä kannustaa jokaista coachattavaa sekä yksilöinä että ryhmänä hyödyntämään ryhmän mukanaan tuomaa tietoa, taitoa ja kokemusta.

Tiimicoachingissa coachattavana on tiimi, jolla on yhteinen tavoite. Tiimicoaching on erinomainen mahdollisuus tiimin toiminnan ja tarkoituksen kehittämiseen. Ennen kaikkea tiimicoaching tarjoaa ajan ja tilan pysähtymiselle tavoitteellisen toiminnan kautta. Vaikka keskiössä on tiimi ja yhteinen tekeminen, on käsittelyssä mukana myös yksilötason toiminta ja suhtautuminen tiimin kokonaisuuteen.

Yksilö-, tiimi- ja ryhmäcoaching hinnoista teen tarjouksen tarpeen ja tehtävän mukaan. Kerro tarpeistasi ja kysy rohkeasti!

Valmentaminen ja muutosprosessien tuki

Toimintakulttuurien muutosprosesseissa voin tarvittaessa toimia tukena ja fasilitaattorina niin, että samalla organisaation oma toimintakyky lisääntyy. Näin toimiessamme luomme valmentavaa ja yhteisöohjautuvaa toimintakulttuuria ja vahvistamme toimintaa systeemisesti sisältä käsin. Prosessit räätälöidään yhdessä tarpeen mukaan ja ne voivat kestoltaan vaihdella parista kuukaudesta pariin vuoteen kulloisenkin tarpeen mukaan. Alkukeskustelu ja -kartoitus sisältyvät tarjoukseen. Hinta muodostuu prosessin keston, organisaation koon ja tavoitteen haasteellisuuden perusteella.

Keho-orientoitunut työnohjaus (opiskelijana)

Opiskelen 2023-2025 keho-orientoituneeksi työnohjaajaksi. Koulutuksen järjestää Tuntumaa Oy

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avustuksella. Työnohjauksessa käsitellään työelämässä tapahtuneita tilanteita, työroolia ja koko työyhteisön toimintaa sekä niihin liittyviä tunteita. Keho-orientoituneessa työnohjauksessa tärkeitä ovat myös keholliset kokemukset, jotka ovat rationaalisen ajattelun ja tunteiden lisäksi oleellinen tapa ymmärtää itseä. Kehollisuus voi olla työnohjattavan kehollisten tuntemusten tutkimusta tai turvallisuuden tunteen vahvistamista. Kehollinen harjoitus perustuu aina vapaaehtoisuuteen.

Teen opiskeluaikana sekä yksilö-, yhteisö- että ryhmätyönohjausta edullisin opiskelijahinnoin. 

Luo kotisivut ilmaiseksi!